Jistě vás nepřekvapí, že označení manažer (nebo mezinárodně řečeno manager) vychází z pojmu management. Management je proces koordinace pracovních aktivit lidí tak, aby byly provedeny účinně a efektivně. Zásadní stavební článek managementu je právě osobnost a role manažera.
Manažer je ten, kdo pracuje s lidmi a koordinuje jejich aktivity tak, aby bylo dosaženo cílů organizace. Je to vedoucí pracovník, zodpovědný za dosahování cílů jemu svěřených organizačních jednotek (útvarů, kolektivů). Na tvorbě těchto cílů, a i zajištění podmínek jejich plnění se on sám významně podílí. Plánuje, organizuje a kontroluje práci svých spolupracovníků.
žena v kanceláři
 
Dělení manažerů
Můžeme jejich kompetence rozdělit nejsnáze dle organizační úrovně:
o   První linie
Nejnižší úroveň managementu.
Na této pozici primárně řídí práci zaměstnanců (nemanažerů), kteří vytvářejí vlastní produkci organizace.
Tato rovina se týká např. linek, kanceláří, předáků.
o   Střední linie
Sem patří všichni, kteří se nacházejí mezi manažery první linie a těmi vrcholovými.
Obvykle řídí práci manažerů první linie
Jsou to vedoucí oddělení, vedoucí projektů, závodu nebo divize.
o   Vrcholoví manažeři
Jsou odpovědni za rozhodování v rámci organizace, za formulování plánů a cílů.
Na této rovině může být např. výkonný viceprezident, prezident, předseda, ředitel.
 muž v kanceláři
Vlastnosti manažera
Pro zajištění samotného běhu organizace je nezbytné, aby tento člověk disponoval určitými znalostmi a dovednostmi, které se při postupu organizační hierarchií budou měnit.
Především musí mít:
·         koncepční schopnosti
·         sociální dovednosti (práce s lidmi)
·         technické schopnosti
 
Osobnost manažera
Celkové aspekty manažerské práce kladou mimořádně vysoké nároky na osobnost manažera, ve smyslu jeho znalostí a dovedností, ale zejména ve smyslu jeho osobnosti.
Téměř každá osobnost v tomto pracovním zařazení se musí orientovat ve složitém konkurenčním světě.
Pokud chce být na vedoucí pozici úspěšný v takto komplikované roli, musí překonávat překážky, musí přečkávat období individuálně úspěšná a neúspěšná, a měl by nalézt k tomu individuální životní styl a výhodné strategie zvládání stresu.